Loading...
Úvod| Podmienky používania

Podmienky používania

 

Prečítajte si prosím nasledujúce zmluvné podmienky týkajúce sa vášho používania a prístupu na webovú stránku. Prístupom, používaním a/alebo stiahnutím akýchkoľvek materiálov alebo obsahu z webovej stránky súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto zmluvné podmienky (tieto Podmienkyalebo táto Zmluva) a budete nimi viazaní. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nesmiete používať Webovú stránku.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Produkty, obsah, špecifikácie a presnosť informácií: Snažíme sa zabezpečiť, aby informácie na tejto webovej stránke boli úplné, presné a aktuálne. Napriek nášmu úsiliu môžu byť informácie na tejto webovej stránke nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Neposkytujeme žiadne vyhlásenia, pokiaľ ide o úplnosť, presnosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií na tejto webovej stránke. Všetky funkcie, obsah, špecifikácie, produkty, farby a ceny produktov a služieb popísané alebo zobrazené na tejto webovej stránke sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia. Niektoré miery a podobné popisy sú približné a poskytujú sa len na účely pohodlia. Vynakladáme všetko primerané úsilie na presné zobrazenie atribútov našich produktov vrátane príslušných farieb. Skutočná farba, ktorú vidíte, však bude závisieť od vášho počítačového systému a nemôžeme zaručiť, že váš počítač presne zobrazí takéto farby. Zahrnutie akýchkoľvek produktov alebo služieb na túto webovú stránku v konkrétnom čase neznamená ani nezaručuje, že tieto produkty alebo služby budú dostupné kedykoľvek. Aj keď je našou praxou potvrdzovať objednávky e-mailom, prijatie potvrdenia objednávky e-mailom neznamená prijatie objednávky ani potvrdenie ponuky na predaj produktu alebo služby. Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho upozornenia a podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia obmedziť množstvo objednávky na akýkoľvek produkt alebo službu, odmietnuť službu ktorémukoľvek zákazníkovi a/alebo odmietnuť prístup na webovú stránku každému návštevníkovi alebo zákazníkovi. Môžeme tiež požadovať overenie informácií pred prijatím a/alebo odoslaním akejkoľvek objednávky.

 

ČLENSTVO A REGISTRÁCIA

Niektoré oblasti webovej stránky môžu vyžadovať registráciu alebo vás môžu inak požiadať o poskytnutie informácií, aby ste mohli využívať určité funkcie alebo získať prístup k určitému obsahu. Postupy webových stránok, ktorými sa riadia vaše osobné údaje, sú uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov. Rozhodnutie poskytnúť tieto informácie je čisto dobrovoľné a dobrovoľné; ak sa však rozhodnete neposkytnúť takéto informácie, možno nebudete mať prístup k určitému obsahu alebo nebudete môcť využívať určité funkcie webovej stránky. Keď poskytnete informácie webovej stránke, súhlasíte s tým, že budete poskytovať iba pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie. Ak sa zaregistrujete na webovej stránke, súhlasíte s tým, že prevezmete zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú pod vaším účtom alebo heslom, ak nejaké existujú, a súhlasíte s tým, že nebudete predávať, prevádzať ani postúpiť svoje členstvo ani žiadne členské práva. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho hesla, ak nejaké existuje, a za obmedzenie prístupu k vášmu počítaču, aby ostatní nemohli pristupovať k časti webovej stránky chránenej heslom pomocou vášho mena ako celku alebo jeho časti. Na základe vlastného uváženia a kedykoľvek, s upozornením alebo bez neho, môžeme ukončiť vaše heslo a členstvo z akéhokoľvek dôvodu alebo bez akéhokoľvek dôvodu.

 

ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Webová stránka môže obsahovať odkazy alebo odkazy na webové stránky kontrolované inými stranami ako TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA. TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA nie je zodpovedná a neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie týchto webových stránok tretích strán. TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA vám poskytuje tieto odkazy len pre vaše pohodlie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA podporuje prepojenú webovú lokalitu a/alebo obsah a materiály nachádzajúce sa na prepojenej webovej lokalite, pokiaľ TÝMTO neuvádza inak. WEBOVÁ STRÁNKA. Je vašou zodpovednosťou prijať preventívne opatrenia, aby ste zabezpečili, že čokoľvek, čo si vyberiete pre svoje použitie, neobsahuje vírusy alebo iné položky rušivého charakteru.

 

PODANIA

Pokiaľ TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA výslovne neuvádza inak, všetky komentáre, spätná väzba, informácie a údaje odoslané na TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU prostredníctvom, v spojení alebo v súvislosti s Webovou stránkou a/alebo akýmkoľvek iným tovarom alebo službami TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY (ďalej len príspevky) sa budú považovať za nedôverné a vlastníctvom TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY. To nemusí zahŕňať vlastníctvo autorských práv na obrázky, ktoré môžete nahrať, ale zahŕňa výslovnú licenciu na použitie uvedených obrázkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA uzná za vhodný, a na vytváranie kompilácií a odvodených diel vo všetkých médiách, ktoré sú teraz známe alebo neskôr navrhnuté. S výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v predchádzajúcej vete, poskytnutím takýchto príspevkov na TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE súhlasíte s tým, že pridelíte TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, výmenou za používanie webovej stránky, všetky celosvetové práva, nároky a podiely na autorských právach a iných právach duševného vlastníctva. k Podaniu. Vyhlasujete, že máte právo udeliť TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE tieto práva. TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA môže voľne používať a/alebo šíriť takéto príspevky bez obmedzenia na akýkoľvek účel. Beriete na vedomie, že ste zodpovedný za Príspevky, ktoré poskytnete, a že vy, nie TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA, nesiete plnú zodpovednosť za Príspevky, vrátane ich zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv. Nebudete uverejňovať žiadne Príspevky, ktoré (a) sú hanlivé, urážlivé, obťažujúce, ohrozujúce alebo zasahujúce do práva na súkromie inej osoby; (b) bigotné, nenávistné alebo rasovo či inak urážlivé; (c) je násilný, vulgárny, obscénny, pornografický alebo inak sexuálne explicitný; alebo (d) inak poškodí alebo možno odôvodnene očakávať, že poškodí akúkoľvek osobu alebo subjekt TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA si vyhradzuje právo, ale zrieka sa akejkoľvek povinnosti alebo zodpovednosti, (a) odmietnuť uverejniť alebo oznámiť alebo odstrániť akýkoľvek príspevok z akejkoľvek TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, ktorý porušuje týchto Podmienok používania a (b) identifikovať akéhokoľvek používateľa tretím stranám a/alebo sprístupniť tretím stranám akékoľvek Podanie alebo osobne identifikovateľné informácie, ak v dobrej viere veríme, že takáto identifikácia alebo zverejnenie buď (i) uľahčí dodržiavanie zákonov, vrátane napríklad dodržiavania súdneho príkazu alebo predvolania alebo (ii) pomáhať pri presadzovaní týchto Podmienok používania a/alebo chrániť bezpečnosť alebo ochranu akejkoľvek osoby alebo majetku, vrátane akejkoľvek TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY. Okrem toho si ponechávame všetky práva na odstránenie príspevkov kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu alebo bez akéhokoľvek dôvodu.

 

DETI

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA neprijíma príspevky od osôb mladších ako 14 rokov (Dieťaalebo Deti). Okrem toho TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA neprijíma žiadneho používateľa, ktorý je Dieťaťom. Nemáte oprávnenie používať túto webovú stránku, ak máte menej ako 14 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, váš rodič alebo zákonný zástupca musí zriadiť váš účet a súhlasiť s týmito podmienkami. Ak máte menej ako 18 rokov, súhlas vášho rodiča alebo zákonného zástupcu s týmito podmienkami trvá a týmto sa zaručuje, že tieto podmienky skontroluje, či sa nezmenia, a ak nejaké nastanú, že s nimi bude možné súhlasiť až do dosiahnutia veku 18 rokov, kedy týmto dávate súhlas s týmito podmienkami. Okrem toho, v rozsahu, v akom ktorýkoľvek používateľ mladší ako 18 rokov odošle materiály chránené autorskými právami, ich rodič alebo zákonný zástupca týmto udeľuje TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE všetky práva na používanie autorských práv a obrázkov/podobizní, ktoré sú v nej obsiahnuté, ako je ďalej vymenované v tejto dohode. Všetky príspevky musia byť pravdivé av súlade s právom na súkromie a publicitu a všetkým federálnym, štátnym a medzinárodným právom. Nesmiete nahrať obrázok ani žiadnu podobizeň inej osoby bez jej súhlasu (alebo súhlasu jej rodiča alebo zákonného zástupcu, ak má menej ako 18 rokov). Ak tak urobíte, TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA si vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť váš účet. Okrem toho si TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť váš účet, ak sa podľa vlastného uváženia domnieva, že používate TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU na nevhodné účely alebo na akýkoľvek účel, ktorý nie je v súlade s jej podnikaním.

 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM V ŽIADNOM PRÍPADE SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY NEPREKÁŽE 1 000,00 USD. V ŽIADNOM PRÍPADE TENTO WEB ALEBO POSKYTOVATELIA TRETEJ STRANY NEZODPOVEDÁ NIKOMU ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, TRESTNÉ, ZVLÁŠTNE, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY ZA ŠKODY na vašom počítači, inom telekomunikačnom a/alebo telekomunikačnom zariadení, ÚDAJOV, OBSAHU, OBRÁZKOV, VÝNOSOV, ZISKOV, POUŽÍVANIA ALEBO INÝCH EKONOMICKÝCH VÝHOD, VYPLÝVAJÚCICH Z TEJTO ZMLUVY ALEBO AKÝKOĽVEK SPOJENÝCH S TOUTO ZMLUVOU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ WEBOVÉ STRÁNKY SLUŽBY S TÝM SPOJENÉ, vrátane, ale nie výlučne, sťahovania akýchkoľvek materiálov, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU, ČI UŽ V ZMLUVNEJ ZMLUVNEJ ČINNOSTI, ALEBO Z nedbanlivosti, ALEBO INÉM TRHÁLNEJ KONANI, AJ KEĎ SA VYŽADUJE STRANA, OD KTOREJ SA VYŽADUJE NÁHRADA ŠKODY ALEBO POSKYTOVATEĽ TRETEJ STRANY MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKOD. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ V TEJTO ČASTI SA NEVZŤAHUJE V PRÍPADE VÁŠHO PORUŠENIA ALEBO SÚVISIACE S VAŠIMI ZÁVÄZNOSŤOU ODŠKODNENIA. TENTO ODSTAVEC NEMÁ VPLYV NA PRÁVA UVEDENÉ NIŽŠIE V ČASTI S NÁZVOM ODŠKODNENIA.

 

VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

Každá strana vyhlasuje a zaručuje, že má právomoc a oprávnenie uzavrieť túto dohodu. TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA zaručuje, že bude poskytovať webovú stránku a všetok tovar a služby spôsobom, ktorý je v súlade s jej obchodnými praktikami, ako to TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA podľa vlastného a absolútneho uváženia považuje za vhodné. V rozsahu, v akom zastupujete subjekt akéhokoľvek typu alebo iného jednotlivca okrem vás, vyhlasujete a zaručujete sa, že máte náležité oprávnenie uzavrieť túto zmluvu v ich mene.